Електротехника и електрически машини

СТЕФАН ЖЕЛЕВ

Учебникът е предназначен за студентите от Факултета по технически науки на Шу-
менския университет „Епископ Константин Преславски“, обучаващи се по специалности в
професионалните направления „Комуникационна и компютърна техника“ и „Общо инже-
нерство“, като е съобразен с изискванията в учебните програми на тези специалности.
Целта на автора е учебникът да подпомогне изграждането на фундаменталната подготовка
по електротехника, електрически машини и трансформатори на студентите, които не са
специалисти в областта на електротехниката и енергетиката.