Етнокултурни особености на международния туристически поток в България

Екатерина Керемидарска

Настоящият труд „Етнокултурни особености на международния туристически поток в България‖ има практико-приложен характер на изследване. Той е предназначен за студенти от специалността „Туризъм‖ при Шуменския университет „Епископ Константин Преславски‖. Авторът се надява този труд да бъде в помощ на студентите и преподавателите от сродните научни специалности в други висши училища и на всички работещи в сферата на туристическия бизнес, които се интересуват от етнокултурните особености на чуждестранните туристи в България.