Икономика и управление на бизнеса – 2015

Изданието е продължение на вече наложилата се
поредица „Студентски научни публикации“ на катедра
„Икономика и моделиране“ в Шуменски университет „Епископ
К. Преславски“. Сборникът дава възможност на студентите да
публикуват свои научни разработки, които в някои случаи
представляват съвместни изследвания с преподаватели от
катедрата.