Формиране на начална графична култура в конструктивно-технически и битови дейности

Светла Петкова

Проблемът, който се разглежда в настоящия трудq е посветен на откриване и прилагане на нови възможности за формиране на начална графична култура у 6 –7-годишните деца чрез внедряване на условно изобразителни средства в конструктивно-техническите и битовите дейности. Разкрива се същността, особеностите и спецификата на технологичната, по-конкретно графичната култура на детето в този възрастов период, актуалността и необходимостта от запълване на някои теоретични и практически празноти по проблематиката.