Интерактивните методи на обучение и мястото им в технологичната култура

ВАСИЛ ВАСИЛЕВ

Технологичното обучение като част от
общообразователната подготовка на младите хора има
важната мисия да формира у тях технологична култура и
качества, които ще им позволят да се ориентират и
впоследствие успешно да се реализират в променящите се
условия на пазарна икономика.