Интерактивност при УЕБ базирани обучаващи приложения монография

Валентин Атанасов

Проблематиката на настоящия монографичен труд извежда
на преден план формирането на подход и последваща
методология за генериране на показател интерактивност при
УЕБ базирани обучаващи приложения.