Лексика за назоваване на средства за мъчение в славянския превод на пролога

АНЕТА МАРИНОВА ТИХОВА

Изследването има за цел да се характеризира в пълнота лексиката, назоваваща средства за мъчения в Пролога, богослужебна книга, в която тази лексика по презумпция би следвало да е богато представена, както и да се разкрият всички езикови възможности за изразяване на разглежданата семантика. Обект на разглеждане са само славянските текстове на ОбПр и СтПр. Сравненията с гръцките текстове са извън полезрението на настоящата работа.