Изобразителното изкуство при деца със специални образователни потребности

Димитър Балкански

Монографията е насочена към проучване на същността и
ролята на изобразителното изкуство за развитие на
изобразително-творческите способности, качествата на личността
и на познавателните психически процеси на децата и учениците
със специални образователни потребности. Засегнати са въпроси
свързани с възпитателните, терапевтичните и корекционните
аспекти на изобразителната дейност. Анализира се проблемът за
интегрирането на деца със специални образователни потребности
в общообразователното училище.