Изучаване на класовете думи като текстоизграждащи/ текстосвързващи средства (V-VIIклас)

СНЕЖАНКА ДОБРЕВА ГЕОРГИЕВА

Цел на обучението по български език е усъвършенстване на комуникативната компетентност на учениците. Комуникативният и компетентностният подход променят образа на съвременната образователна парадигма, поставяйки два основни въпроса: кои да са водещите учебносъдържателни акценти в обучението по роден език за активизиране на различните параметри на комуникативната компетентност.