Линейно оптимиране

Вежди Исмаилов Хасанов

Този учебник е написан въз основа на лекциите, които
авторът е водил по едноименната дисциплина и дисциплина-
та „Математическо оптимиране“ на студенти от Факултета
по математика и информатика на Шуменския университет
„Епископ Константин Преславски“. Съдържанието е съобра-
зено с учебната програма по дисциплината „Линейно опти-
миране“, която се чете на студентите от Шуменския универ-
ситет.