Математика -част II

Н И К О Л А  З Я П К О В

РА Д К А Р У С Е В А

Учебникът е предназначен за студентите от специалностите
Предучилищна и начална училищна педагогика, Начална училищна
педагогика с чужд език и за специалността Начална училищна
педагогика в Педагогическия колеж – гр. Добрич.
Съдържанието на учебника е съобразено с действащата учебна
програма по дисциплината Математика II част. Той е написан въз основа
на лекциите, които от няколко години чета пред студентите от
споменатите специалности в Шуменския университет “Епископ
Константин Преславски”.