Надеждност на програмното осигуряване

АТАНАС ИВАНОВ НАЧЕВ

В основата на настоящата книга са залегнали специфични особености на програмното осигуряване и на тяхното влияние върху функционалната му надеждност. Авторът се е ръководил както от желанието за систематизиране на знания в проблемната област, така и от предоставяне на възможности за практическо използване на методите, обект на осветяване.