Нагласи и отношение към институциите за деца. Емпирично изследване.

Живко Жечев

Проблемите свързани с отглеждането, възпитанието и социализацията на младото поколение, са били и са обект на внимание на всяка общност и общество от най дълбока древност до наши дни. Формите и методите в различните общества и в различните цивилизации, включително и религиозни такива, обаче са преследвали приблизително една и съща цел – подготовка на следващите генерации за продължаване на рода, общността и нацията в съответствие с нормите и традициите на даденото общество и с интересите на развитието на нацията.