Смесеното обучение в университетското образование

Наташа Колева

Основната роля на образователната дейност е да се подпо-могнат обучаваните да открият света на човека и човека в света, да се издига духовността и нравствеността. Обучаващите трябва да създават образователна среда, която развива мисленето, раз-вива креативните способности и съдейства за хармонизирането на междуличностните отношения.