Социологическа и правна регулация на проблема „деца в неравностойно положение“

ЖИВКО ЖЕЧЕВ

Настоящата монография се опитва да обхване процеса на деинституционализация, като поставя въпроса за децата в неравностойно положение, през призмата на социологическата и правна регламентация на проблема.