Народното изкуство Ритъм – Дух – Култура

Люба Златкова

Времето, в което живеем размива ценностите. Възпита-ваме себе си и децата си с мисълта, че единствените важни неща са да задоволяваме материалните си желания, а све-тът, в който живеем, е неизменен, не зависи от нас. Отго-ворността за живота не е наша, а на друг – общество, дър-жава и пр.