Ръководство по числени методи с matlab

Вежди Исмаилов Хасанов

Ръководството е разделено на параграфи, групирани в
шест глави и едно приложение „Въведение в MATLAB“. Все-
ки параграф, с изключение на последния за съответната гла-
ва, започва с теоретични бележки, необходими за усвояване
на решенията на примерните задачи и решаване на задачи-
те за самостоятелна работа, а последният съдържа вградени
функции на пакетаMATLAB за решаване на разгледаните за-
дачи и други, нови, писани в програмната среда на MATLAB.