Науката акмеология

Нели Димитрова

Трудът е предназначен за студенти, докторанти, учители, преподаватели и научни работници не само в областта на психологията, педагогиката и социологията, но и в други области.
Структурирането на монографията е базирано на възрастовата психология.