Печати на византийската администрация в България (971 – 1118)

Иван Йорданов

Византийската администрация в България винаги е била в полезрението
на всички изследователи на средновековната българска държава поради факта,
че за повече от две столетия България е част от Византия и в нея е установена
византийска администрация.