Предприемачеството – състояние и перспективи

Недялко Колев

Настоящата монография има за цел да запознае
аудиторията с предприемачеството в теоретичен и
емпиричен план, неговото обективно състояние и
перспективи за развитие. Акцентът е поставен по-
специално върху малките и средни предприятия като
основен двигател на предприемаческата активност.