Психолингвистиката като експериментално езикознание

Велка Попова

Учебникът е предназначен за обучението на студенти от
филологически и педагогически специалности. Целта на курса е
да се представи спецификата на психолингвистиката като
интердисциплинарна научна област.
Учебното съдържание е организирано и представено в две
основни теми – Психолингвистиката като наука и
Психолингвистиката като изследователска платформа, като
всяка една от тях е структурирана в подтеми. В качеството на
заключителна част към тях е добавен също така и своеобразен
Малък практикум по психолингвистика, насочен към създаване у
студентите на умения за планиране и провеждане на
психолингвистичен експеримент (свободен асоциативен
експеримент), както и за събиране на емпирични данни и за
структурирането им в корпус.