Стилистика

Димитър Попов

Учебното пособие представя основния кръг от проблеми, включени в университетския курс по стилистика, като отчита съвременното състояние на изследванията в тази област на поз-нанието.