Театърът в начален образователен етап

Евгения Иванова

Театралното изкуство има свои специфични цели и задачи, които определят мястото му и неговата роля в процеса на духовно извисяване не само на отделната личност, но и на обществото като цяло. Може би затова всяка епоха, всеки етап от духовното развитие на човечеството в една или друга степен се докосват или използват различни форми на театъра.