Учебното съдържание по български език и литература в началното училище

Маргарита Георгиева

Румяна Йовева

Калина Йочева

Терминологичният справочник е предназначен за студенти (бакалаври и магистри) от специалностите Предучилищна и начална училищна педагогика, Начална училищна педагогика и Начална училищна педагогика и чужд език на Шуменския университет.