Управление на риска

Доника Величкова Диманова

Монографичният труд има за цел да разкрие същността на риска, причините за възникването му и да предложи инструментариум за неговото управление, на чиято основа да се вземат рационални управленски решения при бедствия, водещи до постигане на приемливи резултати при дадено ниво на риск или до неговото минимизиране.