Защита при бедствия, аварии и катастрофи

Доника Величкова Диманова

През последните години в България често възникват бедствия, предизвикани от природни явления или от човешка дейност. Техните последици оказват значителен неблагоприятен ефект върху населението, икономиката и националното стопанство. Поради това намаляването на риска от бедствия и аварии е от изключително значение за устойчивото развитие на страната. Вероятността тази тенденция да се задълбочи, е голяма и съществува необходимост от създаването на ефективни управленски структури.