Мобилен подход за социално-педагогическа работа със семейства в риск

Илиян Ризов Настоящата монография има за цел да представи възможностите на мобилния подход в работата със семейства, при които съществува

Прочетете повече

Формиране на графомоторни умения при деца с езиков дефицит в предучилищна и начална училищна възраст. Терапевтични насоки

Калинка Спасова Иванова В настоящото проучване, въз основа на диагностични проби, които определят нивото на сформираност на графомоторните умения и

Прочетете повече

Иновативни образователни технологии в обучението по технологии и предприемачество(І – ІV клас)

Йорданка Пейчева Съдържанието на монографията е в съответствие със съвременните потребности от формиране на ключови компетентности у обучаваните чрез по-активното

Прочетете повече

Английските tag questions -синтаксис,семантика,прагматика и усвояване

ИРИНА ИВАНОВА Настоящото изследване е опит за цялостен многостранен анализ на една малко изследвана от българските англицисти конструкция. На базата

Прочетете повече