Математична обработка на геодезичните измервания

Пламен Михайлов Михайлов В монографичният труд са разгледани проблемите на математичната обра-ботка на геодезичните измервания (МОГИ), оказващи влияние върху точността

Прочетете повече

Интерактивност при УЕБ базирани обучаващи приложения монография

Валентин Атанасов Проблематиката на настоящия монографичен труд извежда на преден план формирането на подход и последваща методология за генериране на

Прочетете повече

Геодезични дейности за следене и изучаване на съвременните движение на земната кора

КИРИЛ ЯНЧЕВ В монографичния труд е разгледана еволюцията на идеите по темата и методите на съвременната геодинамика от изминалия половин

Прочетете повече

Основни концепции за спътникова гравиметрия-спътникова гравитационна градиометрия и спътниково проследяване

КРАСИМИРА КИРИЛОВА В монографичния труд са разгледани координатните системи, използвани в градиометрията и тяхното преобразуване. Накратко са разгледани проблемите за

Прочетете повече

Инженерни ,природонаучни и други направление на приложната геодезия Част I

проф. д.ик.н. инж. Андрей Иванов Андреев Приложната геодезия се изучава и използва след като много добре се усвоят основните курсове

Прочетете повече

Методи за безразрушителен контрол

Красимир Стоянов Давидов Пламен Борисов Дянков Настоящото пособие е предназначено за обучаване на студенти по дисциплината «Методи за безразрушителен контрол»,

Прочетете повече

Съвременни аспекти на математическата картография

Събин Иванов Проектирането на математическата основа на картата е една от първите стъпки в създаването на карти. Математическата картография намира

Прочетете повече