Геодезични дейности за следене и изучаване на съвременните движение на земната кора

КИРИЛ ЯНЧЕВ В монографичния труд е разгледана еволюцията на идеите по темата и методите на съвременната геодинамика от изминалия половин

Прочетете повече

Основни концепции за спътникова гравиметрия-спътникова гравитационна градиометрия и спътниково проследяване

КРАСИМИРА КИРИЛОВА В монографичния труд са разгледани координатните системи, използвани в градиометрията и тяхното преобразуване. Накратко са разгледани проблемите за

Прочетете повече

Инженерни ,природонаучни и други направление на приложната геодезия Част I

проф. д.ик.н. инж. Андрей Иванов Андреев Приложната геодезия се изучава и използва след като много добре се усвоят основните курсове

Прочетете повече

Методи за безразрушителен контрол

Красимир Стоянов Давидов Пламен Борисов Дянков Настоящото пособие е предназначено за обучаване на студенти по дисциплината «Методи за безразрушителен контрол»,

Прочетете повече

Съвременни аспекти на математическата картография

Събин Иванов Проектирането на математическата основа на картата е една от първите стъпки в създаването на карти. Математическата картография намира

Прочетете повече

Ръководство за работа с топографска карта

Събин Иванов Иванов Ръководството е предназначено за студентите от специалност „Геодезия“ на Факултета по технически науки при Шуменския университет „Епископ

Прочетете повече

Кибератаки и противодействие

ПЕТЪР КРАСЕНОВ БОЯНОВ Монографията е предназначена за специалисти, студенти, докторанти, софтуерни инженери, преподаватели и държавни служители в областта на начините

Прочетете повече

Интерактивните методи на обучение и мястото им в технологичната култура

ВАСИЛ ВАСИЛЕВ Технологичното обучение като част от общообразователната подготовка на младите хора има важната мисия да формира у тях технологична

Прочетете повече

Системният подход при проектирането на логистични системи

Красимир Давидов Таня Панайотова Пламен Дянков Учебното пособие е насочено към самостоятелната подготовка на студентите от ШУ „Епископ Константин Преславски‖,

Прочетете повече