ТАЛЕРОВИ МОНЕТИ В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПРЕЗ XVI – XVII ВЕК (ПРИЛОЖЕНИЕ)

КРАСИМИР КРЪСТЕВ В това книжно тяло се съдържат приложенията към основния текст. Тук е включен пълен списък на колективните монетни

Прочетете повече

ЕТНОЛОЖКИ АСПЕКТИ НА СТАРОСТТА И ОСТАРЯВАНЕТО В БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО (ОТ ТРАДИЦИЯ КЪМ МОДЕРНОСТ)

ИВЕЛИНА ЕФТИМОВА Настоящата монография има за цел да представи образа на „идеалната“ старост1 или идеала за успешно остаряване, в прехода

Прочетете повече

Българските земи и България: Културен и исторически кръстопът

В настоящото издание са включени доклади от Седмата национална конференция по история, археология и културен туризъм „Българските земи и България:културен

Прочетете повече

АЛМАНАХ ИЗВОР ʻ2018 КНИГА XXV

сборник-Изданието е осъществено по Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, финансирана от Министерството на образованието и

Прочетете повече

БЪЛГАРИЯ И ТУРЦИЯ (1944 – 1956 г.): ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ, ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ, ПРОПАГАНДНИ ОБРАЗИ

ЯМЕН ЪРФАН ДУБАЗ Самостоятелно се открояват статистическите сборници и другите официални статистически издания, от които са извлечени, събрани и систематизирани

Прочетете повече

БАЛКАНСКАТА ПОЛИТИКА НА ТУРЦИЯ ПРЕЗ 30-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК

Мемиш Мердан Настоящото изследване е дисертационен труд, обсъден и предложен за публична защита от катедра „Нова и най-нова обща история”

Прочетете повече

Ескиджумайския панаир център за стопански и културен диалог през XIX век

АЛДЖАН ДЖАФЕР МИЙРЯМ САЛИМ Целта на настоящото изследване е да разкрие мястото и значението на Ескиджумайския панаир в търговския обмен,

Прочетете повече

Турско-български речник на етикетните формули

Менент Шукриева Предлаганият „Турско-български речник на етикетните формули“ има за цел да запълни една специфична празнина сред досегашните турско-български речници.

Прочетете повече